Welkom op de Scheepvaart site
van Maarten Dijkhuizen

 

Heeft u zelf ook gevaren en wilt u onze bezoekers ook laten genieten van uw verhalen ?
Maak dan een mooi verhaal en stuur dat naar
dit Email adres.

 

CONDENSPOTTEN:

ALS IN EEN PROCES STOOM WORDT OP GEWEKT EN GEBRUIKT,
VOORZIET MEN HET SYSTEEM IN DE MEESTE
GEVALLENVAN CONDENSPOTTEN.
Overal waar in een proces stoom wordt opgewekt en gebruikt,zijn in het systeem condenspotten opgenomen.
Deze condenspotten dienen ervoor het condensaat uit de stoomleidingen,tracers,warmtwisselaars,enz.af te voeren zonder dat er stoom mee komt.Ze dienen dus om het reeds onstane condenswater af te voeren,nadat de warmte van de stoom optimaal is benut     Als condenspotten stoom doorlaten,werken ze niet goed en verspillen ze energie en geld .Het is goed te realiseren dat een condenspot ,die het condensaat op verzadigingstemperatuur afvoert,afhankelijk van de drukverhoudingen en temparatuur,ca 25% van de stoomvormingswarmte onbenut verloren gaat.

Als regel geldt dat elke 5 graden Celsius temperatuur daling (dat wilzeggen lager dan de verzadigings temperatuur)een warmte winst (energiebesparing) geeft van ca . 1%.

Een condenspot moet niet worden beschouwd als een stuk fittingin de leiding, maar als een warmte besparendinstallatie onderdeel dat met alle zorg moet worden gekozen.

Het niet goed functioneren van condenspotten kan worden veroorzaakt worden doordat:                

Het gebruikte type niet is geschikt is voor het beoogde doel.

De condenspot niet op de juiste plaats is aan gebracht .

Geen bepaalde voorzieningen zijn getroffen.

SOORTEN CONDENSPOTTEN :

De te behandelen condenspotten worden hier gerangschikt in 3 groepen:

De mechanische condenspotten,te weten de gesloten kogelvormige vlotterpotten en de open vlotterpotten.

 De thermostatische condenspotten, te weten de balgmembraan en de bi-mentaal condenspot.

Dethermodynamische condenspotten.

DE MECHANISCHE CONDENSPOT:

Alle vlottercondenspotten werken op het principe van de drijfkracht van de vlotter in water ter besturing van het afsluit orgaan .

Het condenswater wordt hier eerst verzameld totdat het niveau zover is gestegen dat de klep word geopend.

Bij het gesloten kogelvormige vlotter type is de afvoer  van het condensaat continu terwijl dit bij

de klokvlotter en de emmer constructie intermiterend is.

De mechanische condenspot is ongevoelig voor druk schommelingen respectievelijk tegendruk.

Zolang er een positief drukverschilis tussen in en uitlaat voeren deze condenspotten het condensaat snel af.

Door de constructie van de mechanische condenspotten zijn deze gebonden aan een voorgeschreven opstelling en er moeten voorzieningengetroffen moeten worden tegen vorst bij opstelling in de buiten lucht.

DE vlotterpotten zijn verdeeld in de open  en gesloten vlottercondenspotten.

In figuur A is een gesloten kogelvormige condenspot van indirecte constuctie weergegeven en in figuur B een gesloten condenspot van directe constructie.

Dit wil zeggen dat de afvoeropening respectievelijk indirect en direct word geopend of afgesloten.

De kenmerkende eigenschappen hiervan zijn:

Continu afvoer van het condensaat zonder schokken.

Ongevoelig voor drukschommelingen en tegendruk.

Door het achterblijven van een waterslot boven de klep is stoomverlies beslist uitgesloten.

Enkele nadelen zijn:

Het gebruik van deze type condenspotten wordt ontraden op plaatsen waar ernstige waterslag en trillingen kunnen optreden.

Er vind geen automatische ontluchting plaats en daarom wordt op alle gesloten vlottercondenspotten een ontluchting aangebracht.

Bij de automatische ontluchting wordt gebruik gemaakt van een bi-metalen plaat of een balgmembraam uitvoering welke bij lage temperaturen de ontluchtings opening opent(bijvoorbeeld opstarten) en bij hoge temperaturen de ontluchtingsopening sluit (bedrijfs omstandigheden).

Bij opstelling in de buitenlucht is isolering aan te bevelen .

De open vlottercondenspotten zijn te onder scheiden in de emmerconstructie van figuur C en de klokvlotterconstructie van figuur D .

Doorhet gewicht van de emmer of klok en het gevormdecondensaat dat in in de emmer of boven de klok staat wordt de afvoeropening geopend.

Zolang er aanvoer van condensaatis blijft de emmer of klok in de laagste stand staan .

Het condensaat kan dan onbelemmerd doorstromen

Zodra er stoom meekomt word deze in de emmer of  klok opgevangen waardoor het water word verdrongen en waarbij tevens door de stoomdruk de emmer of klok langzaam omhoog word gestuurd en de afvoer opening word afgesloten.

Van de open vlotter condenspotten zijn de volgende eigenschappen te noemen:

Ze voeren het condenswaterbintermitterend af met verzadigingstemperatuur.

Minder gevoelig voor vuil doordat klep en zitting boven in het huis zijn aangebracht.

De klokvlotter is beter bestand tegen waterslag dan de emmerconstructie

Robuuste en betrouwbare constructie .

Geschikt voor oververhitte stoom indien een terugslagklep aan de inlaatzijde is gemonteerd.

OPMERKING:

Deze vlotterpotten vereisen een juiste montage ter voorkoming van het verloren gaan van het waterslot .

Het monteren van een omloopleiding moet zodanig uitgevoerd worden dat het waterslot niet kan worden weggedrukt .

DE THERMOSTATISCHE CONDENSPOT :

Deze condenspotten voeren hun condenswater af met een temperatuur welke onder de verzadigde stoomtemperatuur ligt .

Hierdoor wordt een deel van de vloeistofwarmte van het condensaat benut zodat minder naverdamping ontstaat .

Ze zijn dan zo afgesteld dat de klep opent waneer de temperatuur ongeveer 10 tot 15 graden celsius onder de verzadigingstemperatuur ligt

De meeste condenspotten vereisen geen nastelling bij wisselende inlaatdruk .

Ook de onderkoeling verandert bij varierende tegendruk.

Door hun constructie zin de thermostatische condenspotten goede ontluchters en met open uitlaat zal de condenspot opgesteld in de buitenlucht niet bevriezen .

zorg er wel voor dat vrij aflopend verticaal word gemonteerd .

fig8.18 fig 8.19

Alleen de bi-metaal soort is bestand tegen waterslag .

Als nadeel kan vermeld worden dat de thermostatische condenspotten niet geschikt zijn voor systemen waarbij de stoomtoevoer wordt geregeld

Bij toepassing in een systeem waar in het toestel geen condensaat mag achterblijven moet een ongeisoleerdeleiding  met een lengte van circa 1 meter aan de condenspot vooraf gaan .

De koeling is hier noodzakelijk om het condensaat de gelegenheid te geven af te koelen waarna de condenspot opent

DE THERMODYNAMISCHE CONDENSPOT

De werking van een thermodynamische condenspot berust op de formule van bernoulli die luid  dat in een bewegend medium de som van druk energie en snelheidsenergie op alle punten gelijk is .

In een thermodynamische condenspot doetde stroom van naverdampend condenswater tijdens het afvoeren de statische en dynamische druk op de klep varieren  waardoor deze verder opent als er meer condenswater toestroomt en sluit voordat verse stoom de condenspot heeft bereikt.

fig820

enkele kenmerken zijn:

Geschikt voor wisselende drukken zonder bijstelling .

Eenvoudige constructie met een minimum aan onderdelen .

Bestand tegen waterslag trillingen oververhitte stoom en afhankelijk van het toegepaste matriaal ook bestand tegen corrosief condenswater .

Vorstvrij mits vrij aflopend verticaal gemonteerd .

 Er zijn toch nog enkele beperkingen in de toepassing weke een gevolg zijn van de minium toelaatbare in laat druk de maxium toelaatbare tegendruk(50% van de inlaat druk) een slechte ontluchting en de intermitterende werking .

Het is bovendien niet aan te raden om een thermodynamische condenspot in combinatie met een temperatuurregeling te gebruiken .

ALGEMEENE OPSTELLING VAN CONDENSPOTTEN :

Het is een goede zaak waneer de keuze van condenspotten in samenwerking  met een leverings firmawordt gedaan.

Immers de goede werking hangt af van verschillende factoren als onder andere  juist gekozen type ,keuze van leidingdiameters voor en na condenspot en de juiste opstelling van de condenspot zelf .

Het laagste punt van de installatie is de beste plaats voor een condenspo

Wordt bij een warmtewisselaar de condenspot hoog geplaatst dan zal waterslag ongelijkmatig  verwarming en corrosie door achterblijvend condensaat niet uit blijven .

In de stijgleiding voor de condenspot heerst immers dezelfde druk als in de wisselaar met als gevolg dat het condensaat eerst dan wordt afgevoerd als het niveau in de wisselaar het niveau van de condenspot heeft bereikt .                                                                                  Moet het condensaat opgedrukt worden monteer dan de condenspot onder de wisselaar en laat de stoomdruk het werk doen .

Bij montage moet rekening  worden gehouden met de aanwezige tegen druk .

Als vuistregel kan worden aangehouden dat circa 7 meter opvoerhoogte inclusief leiding weerstand nagenoeg gelijk staat met 1 bar tegendruk .

Is er onvoldoende stoomdruk of wordt de druk weggeknepen door een regel klep van bijvoorbeeld een temperatuur regelaar vang dan het condensaat op in een tankje en verpomp het daar uit terug naar het ketelhuis .

Een condenspot moet zo zijn geplaatst dat voorkomen moet worden dat er een stoomslot onstaat.

Wat is een stoomslotvorming:

Waneer condenswater wordt afgevoerd en er volgt heirna stoom dan zal deze stoom eerst moeten condenseren alvorens het condensaat uit bijvoorbeeld de wisselaar naar de condenspot kan toestromen.

Dit noemt men een stoomslot .

Hierdoor kan vertraging ontstaan in de condensafvoer .

FILTERS

De filter of vuilvanger beschermt het bafsluitorgaan tegen beschadiging door met het condensaat aangevoerde leiding vuil .

 

KIJKGLAS

Een kijkglas geeft snel en duidelijk te zien of de condenspot nog regelmatich functioneert dan wel stoom doorlaat .

Een bijkomend voordeel van een kijkglas is dat er tijdig een indicatie wordt verkregen als er iets mis is met andere delen van het systeem.

Een kijkglas wat veel wordt toegepast en dienst doet als controle toestel voor de condenspot is de gestra vaposcoop ..

In tegenstelling tot sommige kijkglazen dient de vaposcoop voor de condenspot te worden ingebouwd .

Het controle effect van de gestra vaposcoop word zonder bewegende delen bereikt en kan door middel van het kijkglas worden waargenomen condensaat respectievelijk stoom (gassen) moeten via de inlaat de waterzak met de omkeerlip passeren  stoom als specifiek lichter medium drukt daarbij  de condensaat spiegel naar beneden .

fig 824

Voor kijkglazen die achter condenspotten worden aangesloten dient men er op te letten dat het bij stoots gewijs afvoer beter is het kijkglas op tenminste 1 meter afstand achter de condenspot te monteren ten einde overmatige slijtage te voor komen .

AFSLUITERS:

Een afsluiter voor de condenspot is nood zakelijk  waneer de condenspot moet worden gecontroleerd terwijl er stoom op de installatie blijft staan .

Na de condenspot is een afsluiting nodig waneer de condensleiding onder druk staat .

en waneer onder alle omstandigheden moet kunnen worden doorgewerkt mag een omloop leiding plus afsluiter niet ontbreken .

 

 

 

[Sleepboten - Suppliers - vrachtschepen] [Sleep boten] [pasvik] [red dolphin] [scapino] [caravalier] [capt michalis] [de fighter vertrekt voor de laatste keer uit terneuzen] [DUTCH PARTNER] [taurus en de carlo magno] [de smitwijs singapore omgedoopt in de svitzer singapore] [janus en de taurus] [smit finland] [union diamond] [Smit London] [Hudson Zwartezee Noordzee] [AHT PRIMUS] [Smitwijs Singapore] [Smit Matsas ex Poolzee] [carlo magno] [dzhigit] [Alphonse letzer] [salvage champion met sleep sainty] [abeille iroise] [AETOS Z] [fighter] [HELLAS] [kintore] [smit humber in dok] [fairplay 22 in dok] [texelbank] [smit zweden en de union sapphire] [primus tijdens vertek met heerrema ponton] [thamesbank] [aht maersk trader] [englishman] [eurosund] [fairplay 30] [fairplay III] [De Kronos met sleep] [MURIA ex independent II] [neftegaz 57] [nova k] [pacific blade] [SALUS ex BALAU] [sd seal] [svitser singapore even in rotterdam] [svitzer sky] [vlieland] [vs hamburg 2] [waterastraat] [well enhancer] [zeesleepboot holland] [zhizhgin] [fairplay 23] [mts indus] [Koopvaardij Rederijen] [-KRL-  KONINKLIJKE ROTTERDAMSELLOYD] [WM.Ruys & zn] [koninklijke rotterdamsche lloyd beheer] [Rotterdamse LLoyd] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v.] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v. Prijsschepen] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd - NedLLoyd] [nedlloyd] [blue star line] [technieken] [Stoom technieken] [stoomketels] [peiltoestellen] [condenspotten] [brandstof dagtank] [scheepshulpwerktuigen] [scheeps diesel motoren] [Brandstofpompen voor dieselmotoren] [ingezonden verhalen] [HOE IK BEGON ALS KETELBINKIE OP DE HALCION LINE] [DE GEBOORTE VAN EEN KETELBINKIE A-B VAN DE STAD ROTTERDAM] [KETELBINKIE DEEL  2] [KETELBINKIE DEEL 3] [KETELBINKIE DEEL 4] [KETELBINKIE DEEL 5] [KETELBINKIE DEEL 6] [KETELBINKIE DEEL 7] [DE ONDERGANG VAN DE ERTS TANKER JACOB VEROLME] [INLEIDING ONDERGANG JACOB VEROLME] [DE EXPLOSIE EN DE SCHIPBREUK] [DE REDDING] [OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN] [NASCHRIFT] [DE SLEEPREIS VAN DE ZWARTEZEE ENDE SEEFALKE MET HET WRAK] [DE OPDRACHT HET TOT ZINKEN BRENGEN VAN DE JACOB VEROLME] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 2] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 1] [reisverslag krl] [een sleepreis aan boord van de temi  3] [vakantie werk op de temi 2] [hendrik de haan] [met de logger katwijk 142 ter haringvangst] [ketelbinkie op de tompenberg van de rederij vinke in rotterdam] [ketelbinkie 2] [hendrik de haan als licht matroos op de giekerk] [matroos onder de gage] [Groeven in de Perzische Golf] [een reis met de tasmanzee in 1964] [een reis met de clyde smit salvor  01-09-1973 tot  07-06-1974] [mijn tijd bij smit lloyd] [mooie sterke verhalen van de Holland Amerika Lijn] [de opbouw van de nieuw amsterdam] [een rondje met de hoofdmachinist] [het valpatent en andere complicaties] [scheeps grappen] [bermuda driehoek november 1965] [nieuw amsterdam 1958] [mammoet tanker sea prince een job van smit lloyd tijdens tansport over zee gezonken] [j.k.van der luit met ons eigen schip naar afrika] [DE kleuren van de schoorsteen] [De Smit Salvor opgebracht in Cuba] [DE STRANDING VAN DE LINDEKERK EN  DE ONDERGANG VAN DE EBRO] [KERST OP ZEE AAN BOORD VAN DE MOERDIJK] [Het grote smit archief van Mink van der Pol] [de hudson in de tweede wereld oorlog] [de eerste wittezee sleepte de eerste onderzeeboot de Hr.Ms.K1 naar nederlands indie'' in 1916] [Zwartezee in oorlogstijd 1940 - 1945] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1940] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1941] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1942] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1943] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1944] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1945] [Overige Scheepvaart] [nederlands koopvaardij in oorlogstijd] [inleiding] [de inschakeling in de oorlog voering] [de verchartering aan het britsche ministerie voor oorlogs vervoer] [de prijsschepen de verkoop der ladingen bewapening der koopvaardijvloot de visscherij] [scheepsverliezen] [deelname koopvaardijvloot aan de oorlog] [de marnix / ss volendam / ss montferland] [ms rolf / ss batavier / ss bantam/ de sleepboten] [ss pieter de hoogh/ ms mijdrecht/ ms prontis/ms odina] [M.S omlandia/S.S wilhemina/M.S kampar/sleepboot,roode zee/Koopvaardij in de Oost] [regeeringsmaatregelen] [ZWAARLADING SCHEPEN] [zwaarladingschip annegret] [zwaarladingschip dockwise swan] [zwaarladingschip STELLA NOVA] [OFFSHORE VAARTUIGEN EN BOOR EILANDEN] [aoka-mizu] [Booreiland de GALAXY III vertekt naar zee] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA PEGASUS] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA POLARIS] [OLIE CHEMIE  ERTS  TANKERS en BULK CARRIERS] [bulk carrier SIVER PEGASUS] [erts tanker cic-elli s] [de ertstanker FAITH N komt binnen] [mammoettanker delta captain] [mammoet tanker olinda komt binnen] [olietanker petroatlantic] [tanker DL  BELL FLOWER] [TRANSPORTEN EN BERGINGEN] [mts indus komt binnen met ponton  skyline barge 17] [Eigen reisverslagen] [taktow 1 tijdens ass,matador 3] [Smit Maasluis] [smit Noordzee] [Smit Poolzee] [smit rotterdam] [Smit Rotterdam ( english )] [A TRIP WITH THE SMIT HUNTER 1982] [smit newyork] [reisverslag smit hunter  1982] [Sleepboot en Supply rederijen] [crowley deel 1] [smit lloyd tugs - anchorhandeling - supply vessels] [smit lloyd] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel2] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel1] [semco] [Maersk] [containerschip alexander maersk] [containerschip emma maersk] [containerschip maersk klaipeda ex  nedlloyd stuyvesand] [containerschip maersk kuantan] [Ccontainerschip maersk palermo] [containerschip maersk salalah] [containerschip de mearsk salina] [containerschip edith mearsk] [containerschip lica maersk] [containerschip MAERSK BALI] [containerschip MAERSK LUNA]