Welkom op de Scheepvaart site
van Maarten Dijkhuizen

 

Heeft u zelf ook gevaren en wilt u onze bezoekers ook laten genieten van uw verhalen ?
Maak dan een mooi verhaal en stuur dat naar
dit Email adres.

 

8. Het ss. Pieter de Hoogh, een van onze nieuwe " vervangingsschepen "
maakte in Mei 1942 een reis naar Rusland. Na vijf dagen vlogen de eerste Duitsche verkenningsvliegtuigen over het convooi. Kort hierop volgden de eerste luchtaanvallen, die aanhielden tot middernacht. Zij werden uitgevoerd door duikbommenwerpers in eskaders van 8 tot 10 machines. Den volgenden dag werden de luchtaanvallen herhaald, waarbij thans ook torpedovliegtuigen werden gebruikt. Tevens vonden aanvallen plaats op masthoogte. Zij duurden met regelmatige tussenpoozen zes dagen voort, waarbij de opvarenden onafgebroken
in de weer waren, hetzij bij de luchtafweer, hetzij in de machinekamer of elders. Aan bet einde van den vierden dag raakte de munitie op, hetgeen aan een begeleidenden torpedojager geseind werd. Deze kon echter niet te hulp komen en het zag ernaar uit, dat bet schip toch verloren zou gaan. De bediening van bet luchtafweergeschut bleef echter op haar post en wist de aanvallers toch op een afstand te houden. Bij bet naderen van de Russische kust werd het Nederlandsche schip door een van de Engelsche oorlogsschepen gepasseerd, hetwelk voor deze kranige bemanning de vlag streak.Aangekomen op de plaats van bestemming kreeg de bemanning voor het eerst na een week gelegenheid zich te wassen en wat te slapen. Van bet laatste kwam echter niet veel, daar de Duitsers
de haven, en vooral de aldaar lossende schepen, onophoudelijk aanvielen. Tot overmaat van ramp vloog een Amerikaansch schip met munitie de lucht in, en daarmede was het negende schip uit bet convooi verloren gegaan. Zo ging de eene dag na de andere voorbij. Luchtalarm, vliegtuigen, hevig afweergeschut, bommen, ontploffingen, branden, neerstorten van vliegtuigen. Het was een droevig schouwspel al die brandende lorries, pakhuizen e.d. Alle respect voor de Russische mannen en vrouwen, voor hun werklust, doorzettings- en  organisatievermogen. Wij werden volkomen als geallieerden behandeld en gerespecteerd. Na ongeveer een maand werd de thuisreis aanvaard. Er hing een zware mist, zodat de Duitschers ditmaal niet de kans kregen ons aan te vallen Wel waren er veel drijvende mijnen en hoorde men dieptebommen ontploffen. . . .

9.M.S Mijdrecht
Het m.s. Mijdrecht maakte deel uit van een in Westelijke richting varend convooi, dat op 7 Maart 1941 door een Duitsche onderzeeer werd aangevallen. Het Engelsche ss. Delilian werd eerst getorpedeerd en, net toen de Mijdrecht schipbreukelingen had opgenomen, werd het zelf door een torpedo getroffen, die het achterschip zeer zwaar beschadigde. De achter cofferdam lag open voor de zee, en de bunker lekte in de machinekamer.Veiligheidshalve liet de gezagvoerder alle opvarenden aantreden bij
de sloepen, met uitzondering van den marconist, die in de radiohut op zijn post bleef Vergezeld van den eersten officier begaf de kapitein zich naar de brug, terwijl twee machinisten, geheel vrijwillig, in de machinekamer afdaalden die vol rook en stoom stond, teneinde de motoren weer op gang to brengen. Het duurde niet lang of het schip zette weer, volle kracht stoomend, koers naar Engeland. Na een kwartier werd de periscoop van den onderzeeer aan S.B.-zijde zichtbaar. Zonder een ogenblik te verliezen, liet de kapitein het roer omgooien en ramde de duikboot ter hoogte van den toren. Hierna kwam deze aan de oppervlakte, waar zij echter de volle laag kreeg, zodat zij weer snel moest duiken. Een Engelsch oorlogsschip gelukte het tenslotte de duikboot tot overgave te dwingen.

10.m.s prontis
Het M.S. Phrontis was op 4 Februari 1942 te Singapore aangekomen. Het was vol oorlogsmaterieel voor de Britsche Marine, het Leger en de Luchtmacht, en had alsdeklading vier Fairy Fulmar Naval Planes. Het leger wilde echter alleen 75.000 stuks munitie hebben, welke onder 700 ton lading gestuwd lagen in een ruim. Eerst werd met soldaten gelost, hetgeen 50 ton per dag opleverde, doch na twee dagen werd dit wegens de luchtaanvallen te gevaarlijk, en besloot men op de reede te gaan liggen en met behulp van Chineezen in prauwen te lossen. Dit gaf 35 ton per etmaal. Het duurde niet lang of de Chineezen vonden het ook te gevaarlijk, en verdwenen. Ondertusschen begonnen de Japanners Singapore te beschieten. De gezagvoerder wendde zich tot de Engelsche marine-autoriteiten en vroeg toestemming Singapore te verlaten en de lading naar Batavia te brengen. Generaal Percival wilde daar echter niet van weten, daar hij de munitie hard nodig had.Er zat niets anders op, dan des nachts aan de kade te meeren, en met behulp van militairen zo snel mogelijk te lossen. Na twee dagen waren er weer 100 ton uit. De Japanners landden nu op de N.W.-hoek van het eiland Singapore. Het was Zaterdag en daar de gezagvoerder het hopelooze van het geval inzag, verzocht hij een onderhoud met den Generaal, hetgeen op Maandag zou worden aangevraagd. Ondertusschen begon de kapitein bezig zijn archief te verbranden, en Maandagmorgen kwam bericht dat de Phrontis mocht vertrekken. De vier vliegtuigen stonden echter reeds op de kade. Zonder aarzelen kwam het schip des nachts weer aan de kade en werd thans zooveel mogelijk weer geladen, terwijl er tegelijkertijd 80 passagiers aan boord werden genomen. Tenslotte werd nog een beschadigde Nederlandsche Glen-Martin bommenwerper met vereende krachten bovenop de deklading geplaatst. Het schip werd nu met groen geverfde netten zwaar gecamoufleerd, en de gezagvoerder slaagde erin, na een spannende tocht, waarbij o.a. een Engelsch schip
gepasseerd werd dat kort daarop werd getorpedeerd, de Phrontis behouden met zijn kostbare  lading te Tandjong Priok te brengen.

11.M.S ondina
Het tankschip m.s. Ondina (6.300 ton) voer met den Britschen mijnenveger H.M.I.S. Bengal in den Indischen Oceaan, toen het ca.1000 mijl Z.W. van Java twee zwaar gewapende Japansche kapers, de Kunikawa Maru (6.863 ton) en de Kikoku Maru (io.ooo ton), tegenkwam. Zij waren met 6.5 inch kanons uitgerust, en het laatste schip had een vliegtuig aan boord. Ofschoon de Bengal en de Ondina slechts 4 inch kanons hadden gingen zij onmiddellijk tot den
aanval over en het gelukte warempel de grootste raider tot zinken te brengen. Ondertusschen zwenkte de Bengal zwaar gehavend af, en de gezagvoerder van de Ondina werd op de brug doodelijk gewond. De andere Japanner viel nu de vrijwel weerlooze Ondina aan, en nadat alle munitie was verschoten ging de bemanning in de boten. Ook deze werden beschoten, waarbij de hoofdmachinist en drie Chineezen werden gedood. Na nog twee torpedo's in de Ondina te hebben gelanceerd, verdween de Kunikawa Maru. De overlevenden gingen daarna weer aan boord van de Ondina, die nog steeds bleef drijven en daar de machines intact bleken te zijn, werd koers gezet naar Australia, waar het schip behouden aankwam. De gezagvoerder van de Ondina werd posthuum door H.M. de Koningin onderscheiden wegens " uitzonderlijken moed, uitnemend beleid en groote trouw."

 

 

[Sleepboten - Suppliers - vrachtschepen] [Sleep boten] [pasvik] [red dolphin] [scapino] [caravalier] [capt michalis] [de fighter vertrekt voor de laatste keer uit terneuzen] [DUTCH PARTNER] [taurus en de carlo magno] [de smitwijs singapore omgedoopt in de svitzer singapore] [janus en de taurus] [smit finland] [union diamond] [Smit London] [Hudson Zwartezee Noordzee] [AHT PRIMUS] [Smitwijs Singapore] [Smit Matsas ex Poolzee] [carlo magno] [dzhigit] [Alphonse letzer] [salvage champion met sleep sainty] [abeille iroise] [AETOS Z] [fighter] [HELLAS] [kintore] [smit humber in dok] [fairplay 22 in dok] [texelbank] [smit zweden en de union sapphire] [primus tijdens vertek met heerrema ponton] [thamesbank] [aht maersk trader] [englishman] [eurosund] [fairplay 30] [fairplay III] [De Kronos met sleep] [MURIA ex independent II] [neftegaz 57] [nova k] [pacific blade] [SALUS ex BALAU] [sd seal] [svitser singapore even in rotterdam] [svitzer sky] [vlieland] [vs hamburg 2] [waterastraat] [well enhancer] [zeesleepboot holland] [zhizhgin] [fairplay 23] [mts indus] [Koopvaardij Rederijen] [-KRL-  KONINKLIJKE ROTTERDAMSELLOYD] [WM.Ruys & zn] [koninklijke rotterdamsche lloyd beheer] [Rotterdamse LLoyd] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v.] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v. Prijsschepen] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd - NedLLoyd] [nedlloyd] [blue star line] [technieken] [Stoom technieken] [stoomketels] [peiltoestellen] [condenspotten] [brandstof dagtank] [scheepshulpwerktuigen] [scheeps diesel motoren] [Brandstofpompen voor dieselmotoren] [ingezonden verhalen] [HOE IK BEGON ALS KETELBINKIE OP DE HALCION LINE] [DE GEBOORTE VAN EEN KETELBINKIE A-B VAN DE STAD ROTTERDAM] [KETELBINKIE DEEL  2] [KETELBINKIE DEEL 3] [KETELBINKIE DEEL 4] [KETELBINKIE DEEL 5] [KETELBINKIE DEEL 6] [KETELBINKIE DEEL 7] [DE ONDERGANG VAN DE ERTS TANKER JACOB VEROLME] [INLEIDING ONDERGANG JACOB VEROLME] [DE EXPLOSIE EN DE SCHIPBREUK] [DE REDDING] [OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN] [NASCHRIFT] [DE SLEEPREIS VAN DE ZWARTEZEE ENDE SEEFALKE MET HET WRAK] [DE OPDRACHT HET TOT ZINKEN BRENGEN VAN DE JACOB VEROLME] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 2] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 1] [reisverslag krl] [een sleepreis aan boord van de temi  3] [vakantie werk op de temi 2] [hendrik de haan] [met de logger katwijk 142 ter haringvangst] [ketelbinkie op de tompenberg van de rederij vinke in rotterdam] [ketelbinkie 2] [hendrik de haan als licht matroos op de giekerk] [matroos onder de gage] [Groeven in de Perzische Golf] [een reis met de tasmanzee in 1964] [een reis met de clyde smit salvor  01-09-1973 tot  07-06-1974] [mijn tijd bij smit lloyd] [mooie sterke verhalen van de Holland Amerika Lijn] [de opbouw van de nieuw amsterdam] [een rondje met de hoofdmachinist] [het valpatent en andere complicaties] [scheeps grappen] [bermuda driehoek november 1965] [nieuw amsterdam 1958] [mammoet tanker sea prince een job van smit lloyd tijdens tansport over zee gezonken] [j.k.van der luit met ons eigen schip naar afrika] [DE kleuren van de schoorsteen] [De Smit Salvor opgebracht in Cuba] [DE STRANDING VAN DE LINDEKERK EN  DE ONDERGANG VAN DE EBRO] [KERST OP ZEE AAN BOORD VAN DE MOERDIJK] [Het grote smit archief van Mink van der Pol] [de hudson in de tweede wereld oorlog] [de eerste wittezee sleepte de eerste onderzeeboot de Hr.Ms.K1 naar nederlands indie'' in 1916] [Zwartezee in oorlogstijd 1940 - 1945] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1940] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1941] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1942] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1943] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1944] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1945] [Overige Scheepvaart] [nederlands koopvaardij in oorlogstijd] [inleiding] [de inschakeling in de oorlog voering] [de verchartering aan het britsche ministerie voor oorlogs vervoer] [de prijsschepen de verkoop der ladingen bewapening der koopvaardijvloot de visscherij] [scheepsverliezen] [deelname koopvaardijvloot aan de oorlog] [de marnix / ss volendam / ss montferland] [ms rolf / ss batavier / ss bantam/ de sleepboten] [ss pieter de hoogh/ ms mijdrecht/ ms prontis/ms odina] [M.S omlandia/S.S wilhemina/M.S kampar/sleepboot,roode zee/Koopvaardij in de Oost] [regeeringsmaatregelen] [ZWAARLADING SCHEPEN] [zwaarladingschip annegret] [zwaarladingschip dockwise swan] [zwaarladingschip STELLA NOVA] [OFFSHORE VAARTUIGEN EN BOOR EILANDEN] [aoka-mizu] [Booreiland de GALAXY III vertekt naar zee] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA PEGASUS] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA POLARIS] [OLIE CHEMIE  ERTS  TANKERS en BULK CARRIERS] [bulk carrier SIVER PEGASUS] [erts tanker cic-elli s] [de ertstanker FAITH N komt binnen] [mammoettanker delta captain] [mammoet tanker olinda komt binnen] [olietanker petroatlantic] [tanker DL  BELL FLOWER] [TRANSPORTEN EN BERGINGEN] [mts indus komt binnen met ponton  skyline barge 17] [Eigen reisverslagen] [taktow 1 tijdens ass,matador 3] [Smit Maasluis] [smit Noordzee] [Smit Poolzee] [smit rotterdam] [Smit Rotterdam ( english )] [A TRIP WITH THE SMIT HUNTER 1982] [smit newyork] [reisverslag smit hunter  1982] [Sleepboot en Supply rederijen] [crowley deel 1] [smit lloyd tugs - anchorhandeling - supply vessels] [smit lloyd] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel2] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel1] [semco] [Maersk] [containerschip alexander maersk] [containerschip emma maersk] [containerschip maersk klaipeda ex  nedlloyd stuyvesand] [containerschip maersk kuantan] [Ccontainerschip maersk palermo] [containerschip maersk salalah] [containerschip de mearsk salina] [containerschip edith mearsk] [containerschip lica maersk] [containerschip MAERSK BALI] [containerschip MAERSK LUNA]